otp AMERICKÁ hypotéka OTP


Možnosť čerpať úver už po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností.

  • nie je potrebné dokladovanie účelu úveru
  • úver je možné využiť aj na výhodné splatenie úverov v iných bankách
Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Bezúčelová na čokoľvek 5 000 € 170 000 € 1 20 80 % 80 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úrokové sadzby: 

  • Fix 1 od 1,45% p.a.
  • Fix 3 od 1,55% p.a.
  • Fix 4 od 1,65% p.a.
  • Fix 5 od 1,75% p.a.
  • Fix 7 od 1,79% p.a.
  • Fix 10 od 2,09% p.a.

Spracovateľský poplatok za poskytnutie úveru vo výške 90 €.

Možnosť zníženia úrokovej sadzby za aktívne využívanie účtu v OTP

Aktívne využívanie účtu - poukazovanie mzdy alebo iného príjmu v min. výške 300 € na bežný účet vedený v OTP Banke, min. 3 platby kartou u obchodníka každý mesiac, min. 1 trvalý príkaz alebo 1 výzva na inkaso mesačne.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz ročne 20% istiny pred výročným dňom uzavretia zmluvy o úvere Nie

Vek žiadateľa od 18 do 65 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky) s trvalým pobytom na území SR alebo občan krajiny, ktorá je členom Európskej únie (bez trvalého pobytu na území SR),

  • pravidelný mesačný príjem,
  • zabezpečenie záložným právom na tuzemskú nehnuteľnosť, pričom úver je možné čerpať už po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností.

Dva doklady totožnosti.

Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti a výpisy z bežného účtu.

Z podnikania, z prenájmu, z kapitálového majetku je potrebné doložiť daňové priznanie za posledné dve ukončené zdaňovacie obdobia a Potvrdenie o výške daňovej povinnosti.

Zo sociálnych dávok dlhodobého charakteru je potrebné doložiť platné doklady, preukazujúce priznanie a charakter sociálnej dávky (invalidný dôchodok, starobný dôchodok, vdovský dôchodok, výživné, rodičovský príspevok, a pod.).

Zdokladovať účel a predmet zabezpečenia (znalecký posudok, list vlastníctva, aktuálna kópia z katastrálnej mapy).

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 90 € - max. 90 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
65 € 149 € 0 € 0 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € Skutočné náklady banky priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie alebo mimoriadne splatenie a náklady, ktoré vznikli banke v súvislosti s predčasným splatením, avšak najviac vo výške 1% z predčasne splatenej sumy.
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5% p. a. + štandardná úroková sadzba Skutočné náklady € Skutočné náklady €