otp HYPO úver OTP


Dobrovoľné poistenie hypotéky bez navýšenia úrokovej sadzby

 • realizovať mimoriadne splátky až do výšky 20% z úveru ročne bez poplatku,
 • rekonštrukcia bez bločkov a potvrdení až na 40 % výšky úveru

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Účelová na bývanie 5 000 € 330 000 € 1 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úrokové sadzby: 

 • Fix 1 od 1,50% p.a.
 • Fix 3 od 0,89% p.a.
 • Fix 4 od 0,95% p.a.
 • Fix 5 od 0,95% p.a.
 • Fix 7 od 0,99% p.a.
 • Fix 10 od 0,99% p.a.

Spracovateľský poplatok za poskytnutie úveru vo výške 90 €.
Možnosť zníženia úrokovej sadzby za aktívne využívanie účtu v OTP 

Aktívne využívanie účtu - poukazovanie mzdy alebo iného príjmu v min. výške 300 € na bežný účet vedený v OTP Banke, min. 3 platby kartou u obchodníka každý mesiac, min. 1 trvalý príkaz alebo 1 výzva na inkaso mesačne.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Raz ročne 20% istiny pred výročným dňom uzavretia zmluvy o úvere Nie

Vek žiadateľa od 18 do 65 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky) s trvalým pobytom na území SR alebo občan krajiny, ktorá je členom Európskej únie (bez trvalého pobytu na území SR),

 • pravidelný mesačný príjem a preukázanie účelu úveru na investície do nehnuteľnosti
 • zabezpečenie záložným právom na tuzemskú nehnuteľnosť, pričom úver je možné čerpať už po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností.

Možnosť si uplatniť daňový bonus vo výške polovice zaplatených úrokov, do max. výšky 400 € za rok zo sumy úveru 50 000 €.

Podmienky na získanie nároku na daňový bonus:

 • žiadosť o Hypotéku podaná od 1.1.2018
 • vek žiadateľov do 35 rokov
 • priemerný hrubý mesačný príjem vypočítaný za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy
 • účel úveru: nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu
 • splatnosť od 5 do 30 rokov

Dva doklady totožnosti.

Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti a výpisy z bežného účtu za posledných 6 ukončených kalendárnych mesiacov.

Z podnikania, z prenájmu, z kapitálového majetku je potrebné doložiť daňové priznanie za posledné dve ukončené zdaňovacie obdobia a Potvrdenie o výške daňovej povinnosti.

Zo sociálnych dávok dlhodobého charakteru je potrebné doložiť platné doklady, preukazujúce priznanie a charakter sociálnej dávky (invalidný dôchodok, starobný dôchodok, vdovský dôchodok, výživné, rodičovský príspevok, a pod.).

Zdokladovať účel a predmet zabezpečenia (znalecký posudok, list vlastníctva, aktuálna kópia z katastrálnej mapy).

V prípade rozostavanej stavby navyše:

 • geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby
 • stavebné povolenie
 • projektová dokumentácia
 • rozpočtové náklady na stavbu
Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 90 € - max. 90 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
65 € 149 € 0 € 0 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € Skutočné náklady banky priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie alebo mimoriadne splatenie a náklady, ktoré vznikli banke v súvislosti s predčasným splatením, avšak najviac vo výške 1% z predčasne splatenej sumy.
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5% p. a. + štandardná úroková sadzba Skutočné náklady € Skutočné náklady €