Spotrebný bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou Oberbank


Zabezpečenie:

 • nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom financovania (vo vlastníctve žiadateľa, tretej osoby, zapísaná v katastri nehnuteľností) v tuzemsku alebo – vo výnimočných prípadoch v Rakúsku
 • poistenie nehnuteľnosti, ktorá slúžia ako zaistenie úveru a vinkulácia plnenia poistného v prospech banky
 • v prípade potreby ďalšie zabezpečenie (napr. založenie pohľadávok, auta atď.) alebo ručenie inou osobou

Klient môže požiadať o úver na obchodných miestach banky v Bratislave, Nitre, Žiline a Košiciach.

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Bezúčelová na čokoľvek 1 500 € NEOBMEDZENÁ 3 20 80 % 80 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úverová kampaň do 31.3.2022.
Jednotný poplatok za spracovanie žiadosti 69 € pre fixácie 3, 4, 5, 6 a 10 rokov.
Fixácie na  1, 2, 7, 8 a 9 rokov sú s poplatkom pri jednorazovom čerpaní úveru 0,7% z objemu, min. 330 € a pri postupnom čerpaní úveru 0,9 % z objemu, min 350 €.

Úrokové sadzby: 

 • Fix 3 od 1,00% p.a.
 • Fix 4 od 1,00% p.a.
 • Fix 5 od 1,00% p.a.
 • Fix 6 od 1,05% p.a.
 • Fix 10 od 1,10% p.a.

Podmienkou pre získanie zvýhodnených úrokových sadzieb je:

 • otvorenie bežného účtu
 • zasielanie príjmu na účet v Oberbank  (vedenie bežného účtu je na 12 mesiacov zdarma)

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Áno, mimoriadna splátkado do výšky 20% z aktuálneho zostatku istiny úveru v období 1 mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy Nie

Podmienky pre získanie hypotéky:

 • občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým pobytom na území SR
 • vek ku dňu podpísania zmluvy minimálne 18 rokov a ku dňu splatnosti úveru maximálne 65 rokov (za určitých predpokladov je možný vek 70 rokov)
 • pravidelný mesačný príjem
 • bežný účet vedený v Oberbank minimálne 3 mesiace alebo
 • predloženie originálov výpisov z bežného účtu vedeného v inej banke za posledné 3 mesiace pred podaním žiadosti o úver, ktoré dokladujú 3 mesačné príjmy
 • preukázanie bonity (banka posudzuje každého žiadateľa o úver z hľadiska analýzy jeho finančnej situácie)
 • iné doklady podľa požiadaviek banky

Zabezpečenie: 

 • nehnuteľnosť (vo vlastníctve žiadateľa, tretej osoby, zapísaná v katastri nehnuteľností) – v tuzemsku alebo – vo výnimočných prípadoch v Rakúsku
 • poistenie nehnuteľnosti, ktorá slúžia ako zaistenie úveru a vinkulácia plnenia poistného v prospech banky
 • v prípade potreby ďalšie zabezpečenie (napr. založenie pohľadávok, auta atď.) alebo ručenie inou osobou

Doklady potrebné doložiť banke:

 • doklad totožnosti s fotografiou (platný občiansky preukaz alebo pas)
 • potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu a výpisy z bežného účtu, na ktorý prichádza mzda za posledné tri mesiace
 • pri fyzických osobách-podnikateľoch daňové priznania vrátane príloh za posledné dve ukončené obdobia, vrátane dokladu o podaní na príslušnom daňovom úrade
 • znalecký posudok (nie starší ako 12 mesiacov) vypracovaný znalcom (fyzická osoba zapísaná v zozname znalcov MF SR, odbor stavebníctvo, odvetvie: odhad nehnuteľností), vrátane CD s nahratým posudkom
 • výnimka: možnosť akceptácie znaleckého posudku starého 4 roky: platí len pri účele-refinancovanie úveru, za podmienok stanovených bankou
 • poistná zmluva na nehnuteľnosť (ak už je uzavretá)
 • v prípade potreby ďalšie doklady požadované bankou

 

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 69 € - max. 69 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
150 € 150 € 0 € 0 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € Skutočné náklady súvisiace s predčasným splatením úveru do výšky max. 1 % z objemu predčasne splatení istiny
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
Základná úroková sadzba ECB platná v prvý de ň omeškania + 5 % p.a 18 € 38 €