Úver na bývanie Oberbank


Možnosť úveru na nehnuteľnosť v Rakúsku, v Českej republike bez potreby zakladať slovenské nehnuteľnosti

Pri úvere zaplatí klient iba jednorazový poplatok za poskytnutie úveru alebo predĺženie doby splatnosti úveru.

Úver na bývanie zabezpečený nehnuteľnosťou môže byť čerpaný jednorázovo alebo po dohode aj vo viacerých sumách (tranžiach) postupne.

Klient môže požiadať o úver na obchodných miestach banky v Bratislave, Nitre a Žiline.

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Účelová na bývanie 1 500 € NEOBMEDZENÁ 3 30 80 % 80 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úverová kampaň od 01.01.2021 do 30.06.2021
Jednotný poplatok za spracovanie žiadosti 69 € pre fixácie 3, 4, 5, 6 a 10 rokov.
Fixácie na  1, 2, 7, 8 a 9 rokov sú s poplatkom pri jednorazovom čerpaní úveru 0,7% z objemu, min. 330 € a pri postupnom čerpaní úveru 0,9 % z objemu, min 350 €.

Úrokové sadzby: 

 • Fix 3 od 0,95% p.a.
 • Fix 4 od 0,95% p.a.
 • Fix 5 od 0,99% p.a.
 • Fix 6 od 1,09% p.a.
 • Fix 10 od 1,45% p.a.

Podmienkou pre získanie zvýhodnených úrokových sadzieb je:

 • otvorenie bežného účtu
 • zasielanie príjmu na účet v Oberbank  (vedenie bežného účtu je na 12 mesiacov zdarma)

 

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom
Áno, mimoriadna splátkado do výšky 20% z aktuálneho zostatku istiny úveru v období 1 mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy Nie

Podmienky pre získanie hypotéky:

 • občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým pobytom na území SR
 • vek ku dňu podpísania zmluvy minimálne 18 rokov a ku dňu splatnosti úveru maximálne 65 rokov (za určitých predpokladov je možný aj vyšší vek)
 • pravidelný mesačný príjem
 • bežný účet vedený v Oberbank minimálne 3 mesiace alebo
 • predloženie originálov výpisov z bežného účtu vedeného v inej banke za posledné 3 mesiace pred podaním žiadosti o úver, ktoré dokladujú 3 mesačné príjmy
 • preukázanie bonity (banka posudzuje každého žiadateľa o úver z hľadiska analýzy jeho finančnej situácie)
 • iné doklady podľa požiadaviek banky

Zabezpečenie: 

 • nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom financovania (vo vlastníctve žiadateľa, tretej osoby, zapísaná v katastri nehnuteľností) – v tuzemsku alebo – vo výnimočných prípadoch v Rakúsku
 • poistenie nehnuteľnosti, ktorá slúžia ako zaistenie úveru a vinkulácia plnenia poistného v prospech banky
 • v prípade potreby ďalšie zabezpečenie (napr. založenie pohľadávok, auta atď.) alebo ručenie inou osobou


Možnosť si uplatniť daňový bonus vo výške polovice zaplatených úrokov, do max. výšky 400 € za rok zo sumy úveru 50 000 €.

Podmienky na získanie nároku na daňový bonus:

 • žiadosť o Hypotéku podaná od 1.1.2018
 • vek žiadateľov do 35 rokov
 • priemerný hrubý mesačný príjem vypočítaný za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy
 • účel úveru: nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu
 • splatnosť od 5 do 30 rokov
Doklady potrebné doložiť banke:
 • doklad totožnosti s fotografiou (platný občiansky preukaz alebo pas)
 • potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu a výpisy z bežného účtu, na ktorý prichádza mzda za posledné tri mesiace
 • pri fyzických osobách-podnikateľoch daňové priznania vrátane príloh za posledné dve ukončené obdobia, vrátane dokladu o podaní na príslušnom daňovom úrade
 • znalecký posudok (nie starší ako 12 mesiacov) vypracovaný znalcom (fyzická osoba zapísaná v zozname znalcov MF SR, odbor stavebníctvo, odvetvie: odhad nehnuteľností), vrátane CD s nahratým posudkom
 • výnimka: možnosť akceptácie znaleckého posudku starého 4 roky: platí len pri účele-refinancovanie úveru, za podmienok stanovených bankou
 • poistná zmluva na nehnuteľnosť (ak už je uzavretá)
 • v prípade potreby ďalšie doklady požadované bankou
   
Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 69 € - max. 69 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
150 € 150 € 0 € 0 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 € Skutočné náklady súvisiace s predčasným splatením úveru do výšky max. 1 % z objemu predčasne splatení istiny
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
Základná úroková sadzba ECB platná v prvý de ň omeškania + 5 % p.a 18 € 38 €