Úver na bývanie Slovenská sporiteľňa


Ak je úver poskytnutý do 70% hodnoty zabezpečenia, klient nemusí banke dokladovať účel.

Zabezpečenie úveru aj budúcim bytom, resp. rodinným domom financovaným z úveru.

Podnikatelia bez príjmu zo závislej činnosti môžu získať úver na súkromné účely aj na základe posúdenia ich dosiahnutého percenta z tržieb.

Zvýhodnená úroková sadzba v rámci Programu Výhodný súčet:

 • 0,50% ak je v zmluve o úvere dohodnutý ako účet pre splácanie klienta účet vedený v banke a tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní, klient má sporiaci účet, na ktorý bude každý kalendárny mesiac pripísaná aspoň minimálna suma sporenia 
 • 0,20 % ak je v zmluve o úvere dohodnuté poistenie úveru a poistenie trvá po celú dobu trvania úverového vzťahu.

Možnosť získať zvýhodnenie jednotlivo alebo vo výške 0,70%, ak klient v čase uzatvorenia zmluvy o úvere splní obidve podmienky.

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Účelová na bývanie 7 000 € NEOBMEDZENÁ 5 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Úrokové sadzby:

 • FIX na 1 rok od 0,79% p.a.
 • FIX na 3 roky od 0,89% p.a.
 • FIX na 5 rokov od 0,89% p.a.
 • FIX na 10 rokov od 1,19% p.a.
 • FIX na 15 rokov od 1,69% p.a.

Dofinancovanie hypotéky spotrebným úverom:

 • úroková sadzba od 3,90 % p.a.
 • splatnosť spotrebného úveru do 8 rokov
 • bz poplatku a poskytnutie úveru
 • bez ručiteľa a zabezpečenia
 • mimoriadna splátka a predčasné splatenie kedykoľvek a bez poplatkov

Banka vybaví a zaplatí vklad do katastra.

Bez ohľadu na výšku úveru klient zaplatí za poskytnutie úveru poplatok vo výške 150 €. 

Klient má možnosť realizovať každý rok až 2 mimoriadne splátky úveru bez poplatku vo výške 20 % zo zostatku istiny, jedna vyplýva zo zákona, druhú dostane klient od banky ako bonus.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom

Bez poplatku raz ročne do výšky 20% istiny úveru (prvý krát po roku od uzatvorenia zmluvy o úvere).

Nie

Vstupný vek žiadateľa od 18 do 66 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky) s trvalým pobytom na území SR so schopnosťou splácať úver z pravidelného príjmu a úver zabezpečiť tuzemskou nehnuteľnosťou.

Možnosť si uplatniť daňový bonus vo výške polovice zaplatených úrokov, do max. výšky 400 € za rok zo sumy úveru 50 000 €.

Podmienky na získanie nároku na daňový bonus:

 • žiadosť o Hypotéku podaná od 1.1.2018
 • vek žiadateľov do 35 rokov
 • priemerný hrubý mesačný príjem vypočítaný za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy
 • účel úveru: nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu
 • splatnosť od 5 do 30 rokov

Predložiť doklad totožnosti,

 • potvrdenie o príjme je potrebné len pri účastníkoch úveru majúcich špeciálne typy povolania, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni (napr. súd, polícia...),
 • potvrdenie o príjme na základe daňového priznania predkladá účastník úverového vzťahu, ktorý má samostatne zárobkovú činnosť - FO - Podnikateľ, Slobodné povolanie

 

Poplatok za prijatie žiadosti 0 €.
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
149 € 149 € 0 € 0 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
Pri úveroch s fixnou sadzbou v nasledujúci obchodný deň po uplynutí doby fixácie 0 €

Maximálne 1% z predčasne splatenej pohľadávky banky alebo jej časti.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
5% p. a. 8 € 8 €