UŽITOČNÉ BÝVANIE Poštová banka


Chcete svoje vlastné bývanie, ale výška hypotéky vám nepostačuje? Poštová banka vám ponúka možnosť využitia dofinancovania hypotéky Spotrebným úverom so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 3,9 % p. a.

Hypotéku môžete zabezpečiť zriadením záložného práva na akúkoľvek tuzemskú nehnuteľnosť, ktorú musí akceptovať banka, ktorú nadobúdate kúpou, alebo aj nehnuteľnosťou, ktorá nemusí byť vo vašom vlastníctve.

Hodnotu nehnuteľnosti určuje Banka na základe ohodnotenia, ktoré vykoná externý znalec.

Založenú nehnuteľnosť je potrebné poistiť a požiadať poisťovňu o zriadenie vinkulácie v prospech Poštovej banky.

Úver je možné čerpať jednorazovo na účet v Poštovej banke alebo inej banky.

Klient má možnosť si poistiť úver.

Základný súbor 1 (mesačne) – poistenie pre prípad smrti a invalidity:  0,05% zo sumy schváleného úveru na bývanie

Komplexný súbor 2 (mesačne) – poistenie pre prípad smrti, invalidity a práceneschopnosti: 0,07% zo sumy schváleného úveru na bývanie

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Účelová na bývanie 10 000 € NEOBMEDZENÁ 4 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Vyhrajte hypotéku s nulovým úrokom
Ak požiadate v Poštovej banke o hypotéku v období od 1.5.2021 do 31.5. 2021,  budete automaticky zaradení do žrebovania o hypotéku s úrokom 0 % p.a.
Podmienkou účasti v súťaži je výška úveru do 200 000 €, hodnota LTV do 70 % a splácanie úveru formou inkasa z účtu v Poštovej banke.
Dodatočná zľava sa bude uplatňovať výlučne len na prvé obdobie fixácie (1, 2 alebo 3 roky), ktoré si klient zvolí pri podpise zmluvy.
Žrebovanie bude uskutočnené 9.6.2021 a mená výhercov budú zverejnené na webovej stránke Poštovej banky


100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru.

Úroková sadzba:

 • pri FIX1 od 0,50% p.a.
 • pri FIX2 od 0,50% p.a.
 • pri FIX3 od 0,50% p.a.
 • pri FIX5 od 0,70% p.a.
Ročná úrokova sadzba pri fixácií 1, 2 a 3 roky:
 • do 50% hodnoty nehnuteľnosti je od 0,50%,
 • do 70% hodnoty nehnuteľnosti je od 0,75%,
 • do 80% hodnoty nehnuteľnosti je od 1,25%,
 • nad 80% hodnoty nehnuteľnosti je od 1,75%.
Ročná úrokova sadzba pri fixácií 5 rokov:
 • do 50% hodnoty nehnuteľnosti je od 0,70%,
 • do 70% hodnoty nehnuteľnosti je od 0,95%,
 • do 80% hodnoty nehnuteľnosti je od 1,45%,
 • nad 80% hodnoty nehnuteľnosti je od 1,95%.
Dofinancovanie hypotékyspotrebným úverom :
 • so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 3,9 % p. a.
 • splatnosťou úveru do 8 rokov
 • bez poplatku za poskytnutie


Zľavy z úrokovej sadzby pri zvolenej voliteľnej službe:

 • splácanie úveru z Užitočného účtu a jeho aktívne využívanie  - 0,30%  z úrokovej sadzby
 • poistenie schopnosti splácať úver na bývanie - 0,20%  z úrokovej sadzby
 • poistenie nehnuteľnosti - 0,20%  z úrokovej sadzby

 

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom

Raz ročne 20% istiny úveru v lehote jedného mesiaca pred výročným dňom uzavretia zmluvy o úvere

Hodnotu nehnuteľnosti určuje Banka na základe ohodnotenia, ktoré vykoná externý znalec.

Vek žiadateľa od 18 do 65 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky) s trvalým pobytom na území SR. 

Banka posúdi schopnosť žiadateľa splácať úver na základe výšky príjmov. 

Možnosť si uplatniť daňový bonus vo výške polovice zaplatených úrokov, do max. výšky 400 € za rok zo sumy úveru 50 000 €.

Podmienky na získanie nároku na daňový bonus:

 • žiadosť o Hypotéku podaná od 1.1.2018
 • vek žiadateľov do 35 rokov
 • priemerný hrubý mesačný príjem vypočítaný za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy
 • účel úveru: nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu
 • splatnosť od 5 do 30 rokov

Zamestnanec v zahraničí s príjmom v mene EUR:

 • neprerušovaný pracovný pomer min. 6M ucelených,
 • zamestnaný na dobu neurčitú a vyplatené príjmy v mene EUR na bankový účet (vedený v niektorej zo slovenských alebo zahraničných bánk) za min. 6M
 • nie je v skúšobnej lehote, aktuálne nie je na PN (resp. po skončení PN má vyplatené príjmy na bankový účet za min. 2M, príp. na BÚ manžela/manželky), nie je vo výpovednej lehote
 • zamestnávateľ je z krajín EHP (členské štáty EÚ a EZVO) + Švajčiarsko a vykonáva podnikateľskú činnosť min. 12M

Doklady totožnosti všetkých osôb v úverovom vzťahu.
Doklady o príjme všetkých žiadateľov, ak príjem nie je možné overiť v Sociálnej poisťovni.
Doklady k účelu úveru, napríklad kúpna zmluva pri kúpe nehnuteľnosti.
Doklady k zakladanej nehnuteľnosti - znalecký posudok.             
Zamestnanec v zahraničí:  

 • Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti (na tlačive PABK) nie staršie ako 30 dní – originál
 • Pracovná zmluva (úradne preložená, ak je uzavretá v inom jazyku ako AJ, NJ, ČJ a MJ)
 • Výpisy z účtu žiadateľa za posledných 6 mesiacov, preukazujúce pravidelné vyplácanie      

 

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € % (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
200 € 200 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 €

Náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie úveru na bývanie, max. 1 % z predčasne splatenej sumy úveru   

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

Úrok z omeškania pre spotrebiteľské úvery je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške.

Skutočné náklady v € Skutočné náklady v €