UŽITOČNÉ BÝVANIE refinančná hypotéka Poštová banka


Úver môže klient zabezpečiť zriadením záložného práva na akúkoľvek tuzemskú nehnuteľnosť, ktorú musí akceptovať banka ale nemusí byť v jeho vlastníctve. Hodnotu nehnuteľnosti určuje Banka na základe ohodnotenia, ktoré vykoná externý znalec.

Založenú nehnuteľnosť je potrebné poistiť a požiadať poisťovňu o zriadenie vinkulácie v prospech Poštovej banky.

Pri poistnej udalosti nad 3 000 € poisťovňa poskytne poistné plnenie Poštovej banke a pri poistnej udalosti do 3 000 € plní poisťovňa priamo klientovi.

Úver je možné čerpať jednorazovo na účet v Poštovej banke alebo inej banky.

Klient má možnosť si poistiť úver.

Základný súbor 1 (mesačne) – poistenie pre prípad smrti a invalidity:  0,05% zo sumy schváleného úveru na bývanie

Komplexný súbor 2 (mesačne) – poistenie pre prípad smrti, invalidity a práceneschopnosti: 0,07% zo sumy schváleného úveru na bývanie

 

Typ úveru Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v rokoch) Maximálna výška úveru z hodnoty domu Maximálna výška úveru z hodnoty bytu
Refinancovanie 10 000 € NEOBMEDZENÁ 4 30 90 % 90 %
VÝHODY A AKCIE
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIA: Vyhrajte hypotéku s nulovým úrokom
Ak požiadate v Poštovej banke o hypotéku v období od 1.5.2021 do 31.5. 2021,  budete automaticky zaradení do žrebovania o hypotéku s úrokom 0 % p.a.
Podmienkou účasti v súťaži je výška úveru do 200 000 €, hodnota LTV do 70 % a splácanie úveru formou inkasa z účtu v Poštovej banke.
Dodatočná zľava sa bude uplatňovať výlučne len na prvé obdobie fixácie (1, 2 alebo 3 roky), ktoré si klient zvolí pri podpise zmluvy.
Žrebovanie bude uskutočnené 9.6.2021 a mená výhercov budú zverejnené na webovej stránke Poštovej banky


100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru.

Úroková sadzba:

 • pri FIX1 od 0,50% p.a.
 • pri FIX2 od 0,50% p.a.
 • pri FIX3 od 0,50% p.a.
 • pri FIX5 od 0,70% p.a.
Ročná úrokova sadzba pri fixácií 1, 2 a 3 roky:
 • do 50% hodnoty nehnuteľnosti je od 0,50%,
 • do 70% hodnoty nehnuteľnosti je od 0,75%,
 • do 80% hodnoty nehnuteľnosti je od 1,25%,
 • nad 80% hodnoty nehnuteľnosti je od 1,75%.
Ročná úrokova sadzba pri fixácií 5 rokov:
 • do 50% hodnoty nehnuteľnosti je od 0,70%,
 • do 70% hodnoty nehnuteľnosti je od 0,95%,
 • do 80% hodnoty nehnuteľnosti je od 1,45%,
 • nad 80% hodnoty nehnuteľnosti je od 1,95%.

Zľavy z úrokovej sadzby pri zvolenej voliteľnej službe:

 • splácanie úveru z Užitočného účtu a jeho aktívne využívanie  - 0,30%  z úrokovej sadzby
 • poistenie schopnosti splácať úver na bývanie - 0,20%  z úrokovej sadzby
 • poistenie nehnuteľnosti - 0,20%  z úrokovej sadzby

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %) Banka poskytuje ohodnotenie vlastným znalcom

Raz ročne 20% istiny úveru v lehote jedného mesiaca pred výročným dňom uzavretia zmluvy o úvere

Hodnotu nehnuteľnosti určuje Banka na základe ohodnotenia, ktoré vykoná externý znalec.

Vek žiadateľa od 18 do 65 rokov (vek ku dňu splatenia hypotéky) s trvalým pobytom na území SR. 

Banka posúdi schopnosť žiadateľa splácať úver na základe výšky príjmov. 

Zamestnanec v zahraničí s príjmom v mene EUR:

 • neprerušovaný pracovný pomer min. 6M ucelených,
 • zamestnaný na dobu neurčitú a vyplatené príjmy v mene EUR na bankový účet (vedený v niektorej zo slovenských alebo zahraničných bánk) za min. 6M
 • nie je v skúšobnej lehote, aktuálne nie je na PN (resp. po skončení PN má vyplatené príjmy na bankový účet za min. 2M, príp. na BÚ manžela/manželky), nie je vo výpovednej lehote
 • zamestnávateľ je z krajín EHP (členské štáty EÚ a EZVO) + Švajčiarsko a vykonáva podnikateľskú činnosť min. 12M
 • Doklady totožnosti všetkých osôb v úverovom vzťahu.   
 • Doklady o príjme všetkých žiadateľov, ak príjem nie je možné overiť v Sociálnej poisťovni.
 • Doklady k účelu úveru, napríklad kúpna zmluva pri kúpe nehnuteľnosti.
 • Doklady k zakladanej nehnuteľnosti - znalecký posudok.   

Zamestnanec v zahraničí:  

 • Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti (na tlačive PABK) nie staršie ako 30 dní – originál
 • Pracovná zmluva (úradne preložená, ak je uzavretá v inom jazyku ako AJ, NJ, ČJ a MJ)
 • Výpisy z účtu žiadateľa za posledných 6 mesiacov, preukazujúce pravidelné vyplácanie     
Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny)
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €)
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia Poplatok za expresné spracovanie úveru Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
200 € 200 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
0 €

Náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie úveru na bývanie, max. 1 % z predčasne splatenej sumy úveru  

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku

Úrok z omeškania pre spotrebiteľské úvery je uplatňovaný v zákonom stanovenej výške.

Skutočné náklady v € Skutočné náklady v €