Pôžička na splatenie úverov CetelemJe to úver na refinancovanie všetkých úverov s možnosťou zníženie mesačnej splátky a navýšenia úveru.

Časť úveru použijete na splatenie iných úverov a zvyšok môžete použiť na čokoľvek pri navýšení úveru.

Možnosť poistenia úveru:

Základný súbor (pracovná neschopnosť, plná a trvalá invalidita, smrť) 3,33 % z mesačnej splátky,

Štandardný súbor (pracovná neschopnosť, plná a trvalá invalidita, smrť, poistenie spoludlžníka, hospitalizácia) 4,99 % z mesačnej splátky

Rozšírený súbor (strata zamestnania, pracovná neschopnosť, plná a trvalá invalidita, smrť) 6,99 % z mesačnej splátky (pre osoby, ktoré sú v čase pristúpenia k poisteniu samostatne zárobkovo činnými osobami, tento súbor nezahŕňa poistenie pre prípad straty zamestnania. V prípade pracovnej neschopnosti však majú takéto osoby nárok na poistné plnenie v dvojnásobnej výške).

O pôžičku môže klient požiadať:

  • Online
  • Telefonicky
  • Osobne na pobočke

 

Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Refinancovanie Bez ručiteľa 2 000 € 50 000 € 6 96

Trvalý pobyt na území SR, v deň podania žiadosti vek 18 až 75 rokov (v prípade žiadosti o pôžičku nad 65 rokov, je potrebné žiadať o pôžičku telefonicky),

Trvalý a dokladovateľný príjem zo závislej, podnikateľskej činnosti alebo poberateľ dôchodku:

Zamestnanec – preukázanie trvalého príjmu zo závislej činnosti (zo zamestnania),

Fyzická osoba - podnikateľ – preukázanie existencie oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 12 mesiacov,

Dôchodca – preukázanie príjmu na základe potvrdenia o poberaní dôchodku (akceptujeme starobný, invalidný a výsluhový dôchodok).

Jeden doklad totožnosti (fotokópia občianskeho preukazu),

  • výpis z bankového účtu, kam budu zaslané peňažné prostriedky,
  • doklad o pravidelnom príjme.

Typ závisí podľa toho či je klient zamestnaný, dôchodca, alebo SZČO.

Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 0% (min. 0 € - max. 0 €) 0 €
Poplatok za predčasné splatenie

1%, resp. 0,50% z predčasne splatenej čiastky úveru. Poplatok klient platí, len ak suma predčasne splácaných splátok za posledných 12 mesiacov vrátane poslednej splátky presahuje 10 000 €.

Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
% z dlžnej sumy podľa platných právnych predpisov Výška poplatku je v závisla od výšky dlžnej sumy - od 5 € do 20 € Vymáhanie dlhu z oddelenia pohľadávok 18,40 €