Splátkový spotrebiteľský úver OberbankÚver od Oberbank na financovanie investícií a produktov dennej potreby s krátkou a strednou dobou životnosti poskytovaný je bez zisťovania účelu.
Možnosť mimoriadnej splátky a predčasného splatenia celého úveru. 

Zabezpečenie úveru: 
 • založenie úspor, termínované vklady, pohľadávka voči zmluve o stavebnom sporení alebo poistení na dožitie/ pre prípad úmrtia,
 • hnuteľnosť (napr. auto),
 • poistenie zostatku úveru
 • v prípade potreby ručenie inou osobou
 • pre úver do 10 000 €: bez zabezpečenia
Typ úveru Zabezpečenie Minimálna výška úveru Maximálna výška úveru Minimálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch) Maximálna doba splatnosti úveru (v mesiacoch)
Bezúčelová na čokoľvek Individuálne 1000 € 20000 € 12 96
AKCIA
Na produkt platí nasledujúca akcia

AKCIAÚroková sadzba od 5,90% p. a.

 • občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým pobytom na území SR
 • vek ku dňu podpísania zmluvy minimálne 18 rokov a ku dňu splatnosti úveru maximálne 65 rokov 
 • pravidelný mesačný príjem 
 • bežný účet vedený v Oberbank minimálne 6 mesiacov alebo 
 • preukázanie bonity (banka posudzuje každého žiadateľa o úver z hľadiska analýzy jeho finančnej situácie) 
 • iné doklady podľa požiadaviek banky
 • doklad totožnosti s fotografiou (občiansky preukaz alebo pas)
 • potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu
 • potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu a výpisy z bežného účtu, na ktorý prichádza mzda za posledné tri mesiace
 • pri fyzických osobách-podnikateľoch daňové priznania vrátane príloh za posledné dve ukončené obdobia, vrátane dokladu o podaní na príslušnom daňovom úrade
 • preukázanie zaistenia (napr. potvrdenie alebo aktuálny výpis zo sporiaceho účtu, potvrdenie o termínovanom vklade, zmluva o stavebnom sporení, životná poistka)

V prípade ručenia inou osobou musí aj ručiteľ predložiť vyššie uvedené požadované doklady. 
Poplatok za prijatie žiadosti Poplatok za poskytnutie úveru (minimálny - maximálny) Poplatok za zmenu v úverovej zmluve
0 € 2% (min. 35 € - max. Neobmedzene €) 35 €
Poplatok za predčasné splatenie
Max.1,00% z objemu predčasne splatenej istiny úveru (ak je zostatková splatnosť úveru viac ako 1 rok) ak výška sumy alebo súčtu súm predčasného splatenia v priebehu 12 mesiacov presahuje sumu 10 000 €.  Max.0,50% z objemu predčasne splatenej istiny úveru (ak je zostatková splatnosť úveru 1 rok a menej) ak výška sumy alebo súčtu súm predčasného splatenia v priebehu 12 mesiacov presahuje sumu 10 000 €.
Sankčná úroková sadzba Poplatok za 1.upomienku Poplatok za 2.upomienku
Základná úroková sadzba ECB platná v prvý deň omeškania + 5 % p.a.
18 € 38 €