365.life dlhopisový garantovaný dlhopisový fondLogo spoločnosti
365.life, d.s.s., a.s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov, do dlhových cenných papierov denominovaných v EUR. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.
Typ fondu Podiel hodnoty majetku v tomto fonde v rámci spoločnosti Hodnota majetku vo fonde
Dlhopisový fond 72,94 % 414,81 mil., €
Priemerný ročný výnos za posledných 12 mesiacov Priemerný ročný výnos za 5 rokov Priemerný ročný výnos od vzniku fondu
-6,26 % -1,23 % 1,76 %
Elektronický výpis Papierový výpis On - line prístup
Raz ročne Raz ročne v januári Áno, prihlásením do karty sporiteľa, zadaním čísla zmluvy a PIN kódu
Poplatok za vedenie účtu (z mesačného príspevku) Poplatok do Sociálnej poisťovne (z mesačného príspevku) Poplatok za správu dôchodkového fondu Poplatok za zhodnotenie úspor
1,00 % 0,25 % 0,3 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde je 10% zo zhodnotenia.
Spoločnosť Hodnota majetku, ktorú spravuje spoločnosť Podiel spoločnosti na trhu Depozitár
365.life, d.s.s., a.s. 568,71 mil., € 4,72 % Československá obchodná banka, a.s.