TMR II 6,00% / 2021
Tatry Mountain Resorts, a.s.


Emitent Názov dlhopisu
TMR II 6,00% / 2021
Popis dlhopisu

Pohľadávky z Dlhopisov sú spojené so  záväzkom podriadenosti, a tak nemôžu byť v konkurze uspokojené pred uspokojením  pohľadávok ostatných nepodriadených  veriteľov a nemôžu byť predčasne splatené  ani v prípade porušenia povinnosti Emitenta.

 

Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
6,00 % 5.2.2021 EUR 1 000 110 000 000
ISIN Minimálna výška investície Kde je dlhopis kótovaný
SK4120009614 1000 EUR BCPB, voľný trh
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov

Účelom použitia finančných prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov je primárne výplata akcionárom Emitenta z dôvodu zníženia základného imania.

Kde sa dá kúpiť

J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky

Výplata kupónu

Ročne, vždy 5. februára.

Emitent Sídlo Rating
Tatry Mountain Resorts, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Miku láš 31 01, Slovenská republika Emitentovi nebol udelený rating ani sa neočakáva, že pre účely emisie bude rating udelený.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2019 106 194 000 4
2018 96 189 000 7 573 000
2017 90 393 000 9 223 000
2016 77 921 000 4 814 000
2015 67 396 000 19 000
2014 55 993 000 -225 000
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.