TMR III 4,40/2024
Tatry Mountain Resorts, a.s.


Emitent Názov dlhopisu
TMR III 4,40/2024
Popis dlhopisu
Dlhopis je určený profesionálnym a neprofesionálnym zákazníkom i oprávneným protistranám. Je vhodný pre informovaných a skúsených investorov, ktorí sú schopní niesť prípadnú stratu vložených prostriedkov. Cieľom investora v prípade nákupu tohto produktu je ochrana či rast vložených prostriedkov. Rizikovosť produktu vyjadrená ukazovateľom SRI zodpovedá stupňu 4. Odporúčaný investičný horizont zodpovedá splatnosti dlhopisu, tj. do 5 rokov. V negatívnom cieľovom trhu investičného nástroja sa nachádzajú investori, ktorí nie sú schopní niesť žiadnu stratu vložených prostriedkov.
Výnos Splatnosť Mena Menovitá hodnota Objem emisie
4,40 % 10.10.2024 EUR 1 000 90 000 000
ISIN
SK4120014598
Infolist
Stiahnuť tu
Prospekt
Stiahnuť tu
Účel využitia prostriedkov
Výťažok z emisie Dlhopisov bude použitý na refinancovanie existujúcich záväzkov Emitenta a financovanie jeho bežných podnikateľských aktivít.
Kde sa dá kúpiť
J&T Banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
Výplata kupónu
Polročne vždy k 10.4. a 10.10.
Emitent Sídlo Rating
Tatry Mountain Resorts, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Miku láš 31 01, Slovenská republika Emitentovi nebol udelený rating ani sa neočakáva, že pre účely emisie bude rating udelený.
Finstat (Emitent)
Stiahnuť tu
Hodnotenie emitenta Tržby (EUR) Zisk (EUR)
2022 90 483 000 3 287 000
2021 48 191 000 -16 905 000
2020 89 614 000 -17 934 000
2019 106 194 000 4
2018 96 189 000 7 573 000
2017 90 393 000 9 223 000
2016 77 921 000 4 814 000
2015 67 396 000 19 000
2014 55 993 000 -225 000
Pri tomto dlhopise nie je žiaden ručiteľ.